-

TODO

GFT2101
Avancerad retusch & visualisering
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Den studerande ska få kunskaper/färdigheter i olika tekniker för avancerad bildretusch för att kunna skapa högkvalitativa bilder för användning i magasin, för affisch och webben. Genom praktiska övningar ska den studerande värdera bildmaterials lämplighet samt specificera och beställa för ett uppdrag lämpligt bildmaterial. Den studerande ska kunna sammanfoga bilder från blandade källor inklusive fiktiva element. Den studerande ska kunna arbeta från en skiss och/eller ett av kund specificerat bildmanér. Vikt läggs vid att arbeta så att korrekturförändringar kan ske och att komplexa filer har en lämplig struktur för återanvändning av grafiska element. Bilder ska kunna levereras på ett för ändamålet anpassat sätt. Den studerande ska även få ökad förståelse för behovet av balans mellan flexibilitet och arkivering.
Kunskaper
 • Kunskap om komposition och bildperception.
 • Fördjupade kunskaper i 3D-modellering.
 • Fördjupade kunskaper i ljussättning.
 • Fördjupade kunskaper i texturering.
 • Fördjupade kunskaper i perspektiv.
Färdigheter
 • Med hjälp av skisser förmedla ett bildmanus.
 • Kunna utföra olika typer av retusch.
 • Kunna skapa fiktiva 3D-objekt för visualisering av ett tänkt scenario.Kunna utföra olika bildmanér.
 • På ett trovärdigt sätt lägga till fiktiva element i en fotografisk bild. Arbeta efter ett bildmanus. Diskutera en bild och bildjusteringar med en beställare.
Kompetenser
 • Visualisera en miljö som påverkar mottagaren emotionellt.
 • Realisera en skiss eller storyboard genom bildbearbetning eller 3d-modellering.
 • Genom fördjupade kunskaper i bildbehandlingsprogram inte överarbeta och undvika onödig funktionalitet för att spara tid och resurser.
 • Arbeta i ett projekt där uppgiften är att förmedla ett budskap informativt genom bild.
 • Bearbeta och återskapa fotografiska objekt genom retusch i kombination med 3d-modellering.

GFT2101
Avancerad retusch & visualisering
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Avancerad retusch & visualisering, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Avancerad retusch & visualisering, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2