-

TODO

DD1804
Design 1
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande kunskaper i analysprocesser, skissteknik, typografi, layout och grafisk formgivning för olika digitala mediekanaler. Den studerande ska ges förståelse för hur samverkan mellan färg, form och funktion byggs upp för att kommunicera ett budskap. Kursen syftar även till att utveckla det kommunikativa uttrycket och det konceptuella tänkandet, samt ge färdighet i att visualisera för digitala medier. Den studerande ska även öva i att framställa, värdera och visualisera sina idéer samt presentera och visualisera sina idéer för en beställare.
Kunskaper
 • Typografi för print och webb.
 • Analysprocessens vikt för effektiv kommunikation.
 • Arbetssätt för analysarbete.
 • Hur layoutregler påverkar budskapets effekt på användaren.
 • Färgpsykologi och färgers påverkan på mottagaren.
 • Hur layout och kommunikation anpassas efter medievalet.
 • Hur medievalet påverkar användare och budskapet.
 • Hur man väljer rätt mediekanal utifrån budskap och användare.
 • Hur man presenterar och visualiserar idéer för en beställare.
Färdigheter
 • Genomföra och tolka målgrupps- och omvärldsanalyser.
 • Typografera för webb.
 • Layouta för digitala medier.
 • Välja rätt mediekanal för budskapet.
 • Skapa färdiga prototyper för olika digitala mediekanaler.
 • Presentera och visualisera sina idéer för en beställare.
Kompetenser
 • Utifrån mottagare och användare skapa effektiv grafisk design.
 • Kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av rätt medieval och målgruppsanpassad visuell kommunikation.
 • Använda analysprocesser för att förstå och förutse målgruppens agerande.
 • På ett analytiskt och strategiskt sätt använda färg och form.

DD1804
Design 1
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Design 1, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Design 1, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-12

Version/Omgång

3