DD2201
Introduktionskurs
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Introduktionskurs med syfte att ge de studerande en grundläggande kunskap om studieteknik för ett livslångt lärande och grunder i viktiga aspekter av yrkeslivet som samarbetsförmåga, presentationsteknik och projektplanering. Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att hantera arbete i grupp genom metoder för samarbete, idégenerering och struktur. Dessa delar hanterar också aspekter som jämställdhet, arbetsmiljö och mångfald som ett fokus för en bättre bransch. Kursen innehåller och teoretiska delar om ekonomiska och tidsmässiga aspekterna av ett projekt. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att få teoretiska kunskaper och praktisk övning i att planera och genomföra ett kortare projekt. problemlösning och kunskapsutveckling.
Kunskaper
 • studieteknik och verktyg och förhållningssätt för ett livslångt lärande.
 • hur ett projekt planeras och genomförs.
 • produktionsprocessens olika faser och viktiga ekonomiska- och tidsaspekter
 • branschens nuläge angående jämställdhet, arbetsmiljö och mångfald.
Färdigheter
 • arbeta med verktyg och metoder för inlärning och kompetensutveckling.
 • angripa och arbeta med problemlösning
 • genomföra ett projekt med mål och delmål.
 • presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och säljande sätt (pitch).
 • på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.
Kompetenser
 • skapa strukturer för problemlösning och kompetensutveckling.
 • anpassa en produktion till ekonomiska och tidsmässiga ramar.
 • fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.

DD2201
Introduktionskurs
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2022-04-04

Version/Omgång

1