-

TODO

DD1812
Examensarbete
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Avslutande projekt som drivs mot en uppdragsgivare med en tydlig problemställning. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att tillämpa all kunskap de fått i tidigare kurser för att i en skarp miljö få genomdriva ett större projekt från start till mål. Arbetsformen för projektet ska efterlikna ett närmast autentiskt produktions- och arbetsflöde, detta från analys till färdig produktion. Projektformen i kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap i att arbeta i en projektgrupp med projektplanering och produktions problematik. Den studerande ska under kursen självständigt driva sin egen arbetsprocess genom problemlösning och kunskapsutveckling.
Kunskaper

om hur ett större projekt i grupp planeras och genomförs.

om en intern uppdragsbeskrivning skapas.

om designprocessen och produktionsprocessens olika faser och dess påverkan på framtagandet av en produktion mot skärm och print.

om hur användandet av mixade mediekanaler påverkar budskapet.

om hur design, analys och medieval påverkar en produktion ur ett hållbarhetsperspektiv.

om hur man gör strategiska val av mediekanal för att bäst nå en önskad målgrupp.

Färdigheter

  att genomföra ett projekt med mål och delmål.

  att presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och säljande sätt.

  att genomföra alla delar av ett designprojekt från idé, analys till produktion i ett mixat medielandskap.

  att analysera, förstå den konsument-, varumärke- och produktproblematik som följer en digital- och printproduktion samt genomföra en produktion i ett mixat medielandskap.

  i att analysera och bedöma valet av mediekanal för att uppnå effektiv kommunikation.

  att på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.

  Kompetenser

  att överföra idé och analys till en digital- och printproduktion i ett mixat medielandskap på ett för branschen produktionsenligt sätt.

  att anpassa en digital- och printproduktion till beställare och användare.

  att fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.

  att i framställa en digital- och printproduktion och ta hänsyn till beställare, mottagare, varumärke och produktionssätt och samtidigt behålla ett tydligt hållbarhetsperspektiv genom hela kedjan.

  att i förväg bedöma medievalets effekt på budskapet och kommunikationen.

  DD1812
  Examensarbete
  25 poäng , sida 2(2)

  Betygsskalor
  På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

  För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

  För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
  Examinationsformer, kunskapskontroll

  Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

  Språk

  Kursen ges bara på svenska.

  Datum för fastställande

  2020-05-12

  Version/Omgång

  3