-

TODO

DD1812
Examensarbete
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Avslutande projekt som drivs mot en uppdragsgivare med en tydlig problemställning. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att tillämpa all kunskap de fått i tidigare kurser för att i få genomdriva ett större projekt från start till mål. Arbetsformen för projektet ska efterlikna ett närmast autentiskt produktions- och arbetsflöde, detta från analys till färdig produktion. Projektformen i kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap i att arbeta i en projektgrupp med projektplanering och produktions problematik. Den studerande ska under kursen självständigt driva sin egen arbetsprocess genom problemlösning och kunskapsutveckling.
Kunskaper
 • om hur ett större projekt i grupp planeras och genomförs.
 • om en intern uppdragsbeskrivning skapas.
 • om designprocessen och produktionsprocessens olika faser och dess påverkan på framtagandet av en produktion mot skärm.
 • om hur design, analys och medieval påverkar en produktion.
 • om hur man gör strategiska val av mediekanal för att bäst nå en önskad målgrupp.
Färdigheter

  • att genomföra ett projekt med mål och delmål.
  • att presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och säljande sätt.
  • att genomföra alla delar av ett designprojekt från idé, analys till produktion.
  • att analysera, förstå den konsument-, varumärke- och produktproblematik som följer en digital produktion.
  • i att analysera och bedöma valet av mediekanal för att uppnå effektiv kommunikation.
  • att på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.
  Kompetenser
  • att överföra idé och analys till en digital produktion på ett för branschen produktionsenligt sätt.
  • att anpassa en digital produktion till beställare och användare.
  • att fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.
  • att i framställa en digital produktion och ta hänsyn till beställare, mottagare, varumärke och produktionssätt och samtidigt behålla ett tydligt hållbarhetsperspektiv genom hela kedjan.
  • att i förväg bedöma medievalets effekt på budskapet och kommunikationen.

  DD1812
  Examensarbete
  25 poäng , sida 2(2)

  Betygsskalor
  På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

  För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

  För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
  Examinationsformer, kunskapskontroll

  Underlag för bedömningen utgörs av bedömning vid projektarbete, rapportskrivning och gruppredovisning.

  Språk

  Kursen ges bara på svenska.

  Datum för fastställande

  2020-05-12

  Version/Omgång

  3