-

TODO

DD1803
Gränssnittsdesign och programmering
50 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att studerande ska få kunskap om och insikt i webbteknik för frontendproduktion mot olika typer av digitala läsare. Kursen syftar även till att den studerande ska få förmåga att producera digitalt innehåll mot olika typer av skärmar, samt till att den studerande ska få god kunskap om användarcentrerad scenariodesign, produktdesign, användargenererad design (UX design) och ny teknik inom webbteknik. Den studerande ska få grundläggande färdigheter inom hela produktionskedjan i en webbproduktion, från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en webbplats för olika läsare. Den studerande ska även få grundläggande kunskaper i framtagande av interaktiva och animerade gränssnitt.
Kunskaper
 • om alla faser i ett design- och utvecklingsprojekt.
 • om behovsanalys av beställare och användare.
 • om upplevelsedesign för skärmbaserade medier.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier
 • om behovsanalys av kund.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier.
 • om för- och nackdelar
 • om olika tekniker och programmeringsspråk
  ·
 • om publiceringssystem för webbpublicering och e-handel.
Färdigheter
 • i att planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
 • i att skapa mockups i vanligen förekommande designprogramvaror.
 • i att skapa prototyper och visualiseringar av appar och webbsidor i vanligen förekommande prototypprogramvaror.
 • i att genomföra tester av gränssnitt och användarscenarion
 • i att bygga webbplatser med HTML, CSS och JavaScript anpassad för olika skärmar.
 • i att bygga mobila appar med modern webbteknik.
 • i att producera responsiv design anpassad för olika skärmar.
 • i att producera anpassade mallar till vanligen förekommande CMS.
 • i att planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
 • i att publicera och testa en teknisk lösning för skärm.
Kompetenser
 • att utifrån en behovsanalys kunna passa lösningar för användare.
 • att kunna skapa en djupgående förståelse för användarnas behov och
  · utifrån detta skapa optimala gränssnittslösningar.
 • att utifrån en behovsanalys kunna välja rätt lösningar för kund.
 • att riskbedöma en teknisk lösning baserat på säkerhet, skalbarhet och
  · flexibilitet.
 • att planera en passande systemlösning.

DD1803
Gränssnittsdesign och programmering
50 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Gränssnittsdesign och programmering, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G.

Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Gränssnittsdesign och programmering, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar.

Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-08

Version/Omgång

3